لیزر حکاکی

چاپ صنعتی تامپو

از ویژگیهای این شیوه امکان چاپ، روی مواد مختلف ومتنوع هم از نظر جنس مواد مختلف و متنوع هم ازنظرجنس مواد وهم از نظر شکل هندسی انها می باشد بطوریکه با این روش می توان برروی سطوح صاف، منحنی، گرد، محدب، وحتی کره عمل چاپ را انجام داد.